Zryczałtowanie podatku dochodowego od niektórych przychodów

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji podat-kowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są natomiast zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunków stwierdzających sprzedaż towarów lub świa-dczenie usług oraz do wydawania tych rachunków na żądanie klientów.

Przy stosowaniu karty podatkowej zrezygnowano z ustalania podstawy opodatkowania, nawet w sposób szacunkowy. Przyjęto natomiast wysokość podatku przy zastosowaniu skali proporcjonalnej i stawek kwotowych, obliczaną w zależności od: rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru (liczonego ilością zatrudnionych pracowników) i liczby mieszkańców miejscowości, w tórej wykonywana jest działalność gospodarcza podatnika. Aktualne wysokości podatku płaconego w formie karty podatkowej zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 1993 r. Nr 131, poz. 623).

Zryczałtowanie podatku dochodowego od niektórych przychodów

Odrębnie potraktowane zostały przychody pewnej kategorii osób fizycznych, od których podatek dochodowy pobiera się w formie ryczałtu. Możliwość taką stworzyły przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 63, poz. 318). Dotyczy to: 1) przychodów rolników prowadzących gospodarstwa rolne: a) ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, torfu i innych minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, b) z usług świadczonych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka, zrywki i wywozu z lasu drewna oraz przewozu uczniów do szkó, 2) osób fizycznych z tytułu usług hotelarskich, jeżeli łączna ilość pokoi nie przekracza 10, 3) osób fizycznych z działalności artystycznej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny, o ile sprzedają swoje wyroby wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i osiągają z tego tytułu nie więcej niż 120 min zł przychodu rocznie oraz prowadzą książkę zamówień. Zryczałtowany podatek wynosi 10% przychodów. Jest on pobierany przez płatników.

Leave a Reply