Zobowiązanie podatkowe

Nadpłaty wynikłe z uchylenia lub zmiany decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podlegają od dnia zapłaty oprocentowaniu w wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych..Nadpłata nie podlega zwrotowi po upływie 3 łat, licząc od końca roku, w którym powstała, jeżeli nie można ustalić w tym czasie osoby uprawnionej do jej odbioru.

Uregulowana jest również sytuacja zaliczania płatności ciążących na podatniku z różnych tytułów. Obowiązuje wówczas zasada, że dokonaną wpłatę zalicza się na pokrycie zobowiązania podatkowego w kolejności od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli wpłata dotyczy zaległości podatkowej, z wpłaconej kwoty pokrywa się również odsetki za zwłokę należne od zapłaconej kwoty zaległości.

Do szczególnych form zapłaty podatku należą: potrącenie i przejęcie majątku na rzecz Skarbu Państwa. Zobowiązanie podatkowe podlega – na wniosek podatnika lub z urzędu – potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, w tym również z należności wynikających z dostawy towarów, wykonywania robót i usług na rzecz państwowych jednostek budżetowych. O dokonaniu potrącenia organ podatkowy zawiadamia podatnika. Wykluczona jest możliwość potrącenia zobowiązań podatkowych z nadpłatami podatków.

Nie jest obecnie stosowana forma przejęcia majątku na rzecz Skarbu Państwa, chociaż istnieją ku temu podstawy prawne (rozporządzenie Rady Ministrów z 25.03.1959 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości na pokrycie niektórych zaległych zobowiązań wobec państwa Dz.U. Nr 24, poz. 153 zm. z 1970 r. Nr 7, poz¦ 57).

Leave a Reply