Zgłoszenie rejestracyjne

W gospodarce rynkowej powszechna rejestracja podatkowa jest niezbędna. Dotychczasowy system rejestracji ma być zmieniony i udoskonalony. Wydaje się to konieczne, ponieważ istniejący system rejestracji podatkowej j.g.u. opierał się na przepisach uchylonej już ustawy z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu j.g.u. Wprowadzenie nowego systemu rejestracji zapoczątkowały przepisy ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz..U. Nr 11, poz¦ 50 z późn. zm.). Zasadą jest, że wszyscy podatnicy obowiązani są dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym według ustalonego wzorca (M.P. z 1993 r. Nr 11, poz¦ 74). Zgłoszenie rejestracyjne powinno nastąpić nie później niż na 30 dni przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Urząd Skarbowy ma obowiązek potwierdzić fakt zgłoszenia i nadać podatnikowi numer identyfikacyjny. Dla niektórych podatników (M.P. z 1993 r. Nr 11, poz. 75) zgłoszenie rejestracyjne ma charakter fakultatywny (np. podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie zryczałtowanej podatnicy rozpoczynający działalność w ciągu roku, którzy wybrali zwolnienie podatkowe podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku).

Podatnik zarejestrowany obowiązany jest posługiwać się numerem identyfi-kacyjnym w toku załatwiania wszelkich spraw z zakresu podatku, a także umieszczać ten numer na rachunkach (fakturach) oraz ofertach. Podatnicy obowiązani są także zgłaszać dane aktualizujące zgłoszenie rejestracyjne. W pewnych wypadkach podatnik może być wykreślony z rejestru, bądź też jego numer zostanie unieważniony.

Leave a Reply