Zeznanie podatkowe

Natomiast w odniesieniu do podatników zryczałtowanego podatku dochodowego rolę zgłoszenia obowiązku podatkowego wypełniają informacje płatników tego podatku, przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu.

Formą rejestracji podatkowej jest również składanie deklaracji podatkowych. Ich pojęcie wiąże się z oświadczeniem wiedzy podatnika co do stanu faktycznego, istniejącego przed rozpoczęciem roku podatkowego, bądź powstałego w trakcie jego trwania, w zakresie tych jego elementów, które mają lub mogą mieć wpływ na istnienie obowiązku podatkowego oraz zakres zobowiązań podatkowych. W aktualnym stanie prawnym polskie prawo podatkowe przewiduje obowiązek składania deklaracji podatkowych przez podatników podatku: dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od dywidendy przedsiębiorstw państwowych, odsetek od kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Zeznanie podatkowe jest natomiast oświadczeniem wiedzy podatnika co do stanu faktycznego, które ma charakter ostateczny i jest składane po zakończeniu roku podatkowego. Obowiązek składania zeznań podatkowych dotyczy podatników obydwu podatków dochodowych oraz podatników podatku od spadków i darowizn, a w przeszłości dotyczył także podatników podatku obrotowego.

Deklaracje i zeznania podatkowe składane są na urzędowych formularzach, dzięki czemu sa one porównywalne i dostarczają organom podatkowym tylko tych danych, które są istotne dla ustalenia obowiązku podatkowego i określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Leave a Reply