Zasady wykonywania budżetu

Ministrowie oraz wojewodowie: sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych, realizują dochody i wydatki budżetowe w poszczególnych częściach budżetu, dokonują okresowych ocen wykonania budżetu i podejmują stosowne działania dla prawidłowego wykonywania budżetu, podejmują decyzje o blokowaniu wydatków budżetowych w zakresie ich części budżetu, dokonują przeniesień kredytów budżetowych między rozdziałami.

W trakcie wykonywania budżetu obowiązują określone reguły, zwane w skrócie zasadami wykonywania budżetu. Są one następujące:

-terminowość pełnej realizacji zadań

-terminowa i pełna realizacja zadań

-dokonywanie wydatków w granicach przewidzianych kredytów budżeto-wych, zgodnie z planowym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny

-wybór najbardziej korzystnej oferty wykonania zadania

-nielimitowanie dokonywanych wydatków nieprzewidzianych, wynikających z tytułów egzekucyjnych

-dokonywanie przeniesień kredytów budżetowych wyłącznie na zasadach i w trybie określonym Prawem budżetowym

-zwiększanie wydatków tylko w granicach planowanych rezerw

-zwrot do budżetu państwa kwot niewykorzystanych dotacji celowych dla gmin na realizację zadań zleconych.

Budżet państwa wykonywany jest na podstawie ustawy budżetowej, układu wykonawczego budżetu (zob. rozclz. 6.6) oraz planów finansowych poszcze-gólnych jednostek organizacyjnych. Wykonawcy budżetu posiadają status dys-ponentów budżetu pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, przy czym dyspo-nentami pierwszego stopnia są wykonawcy części budżetu (np. ministrowie), zaś dysponentami stopnia trzeciego – np. jednostki budżetowe.

Leave a Reply