Zasady tworzenia prawa finansowego

Katalogi zasad formułowane w doktrynie były. więc różne. Część z nich miała charakter norm zasadniczych, część zaś stanowiła postulaty pod adresem ustawodawcy i praktyki finansowej. Wspólną cechą owych katalogów było jednak to, że stanowiły one próby uogólnienia dotychczasowego dorobku nauki i praktyki finansowej działających w warunkach gospodarki socjalistycznej. Było to zatem dobre tworzywo dla prawodawcy normującego publiczną działalność finansową. Pod jego adresem sformułowano też zasady tworzenia prawa finansowego (B. Brzeziński, Zasady tworzenia prawa finansowego /próba sformułowania/, „Państwo i Prawo” 1986, nr 5, s. 66-76). Były to zasady: 1) respektowania praw i prawidłowości ekonomicznych jako granic regulacji prawno-finansowych, 2) przewidywania krótko- i długookresowych skutków regulacji prawno-finansowych, 3) uwzględnienia skutków regulacji prawnej w różnych ogniwach systemu finansowego państwa, 4) ograniczenia wpływu deprecjacji pieniądza na trwałość przepisów prawa finansowego, 5) płynności zmian wysokości obciążeń i świadczeń finansowych, 6) ochrony interesu finansowego państwa. Brak skodyfikowanej i normatywnie ujętej części ogólnej prawa finansowego sprawia, że prawodawca może opierać się tylko na zasadach finansowych sformułowanych doktrynalnie. Polska ma szanse na skodyfikowanie zasad prawa finansowego przy projektowaniu nowej konstytucji. Jest jednak pytanie, czy szansa ta zostanie wykorzystana.

Leave a Reply