Zasada powszechności budżetu

W nauce krajów kapitalistycznych także najczęściej (chociaż nie powszech-nie) formułowano zasadę jedności i zupełności. Dość liczna grupa autorów poda-wała także zasadę prawdziwości budżetu, a w następnej kolejności – szczegółowości i roczności. Stosunkowo mało autorów opowiadało się natomiast za zasadami: równowagi i jawności budżetu – niemalże powszechnymi w krajach socjalistycz-nych.

Wychodząc od tradycyjnie formułowanego zestawu zasad budżetowych, a także uwzględniając ich znaczenie w naszych warunkach i obowiązującym Prawie budżetowym, w dalszej części pracy zaprezentujemy następujące zasady budżetowe:

-powszechności

-jedności

-niefunduszowania

-szczegółowości

-równowagi budżetowej.

Zasada powszechności budżetu

Zasada powszechności występuje też pod nazwami: zupełności lub bu-dżetowania brutto. W klasycznym ujęciu wyraża ją postulat, aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków , tj. były budżetowane brutto. To samo dotyczy budżetów samorządu terytorialnego. Zasada ta powstała w okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, gdy państwo nie zajmowało się bezpośrednio prowadzeniem działalności gospodarczej. Z czasem przestała ona mieć zastosowanie do powstających przedsiębiorstw, banków państwowych itp. Wymogi operatywności i efektywności działania zmusiły też parlamenty do wprowadzenia różnych złagodzeń i wyjątków od tej zasady, także w stosunku do jednostek państwowych bezpośrednio realizujących budżet.

Zasadę tę formułuje się zarówno ze względów politycznych, jak i techni-czno – organizacyjnych. Jej geneza wiąże się z walką polityczną parlamentu o całkowitą kontrolę nad wydatkami rządu.

Leave a Reply