Założenia ideowe wyroku – rozwinięcie

Zawarta w wyroku charakterystyka Parlamentu Europejskiego jest myląca. W tym przypadku chodzi bowiem nie o poszukiwanie alibi legitymizującego jego istnienie, lecz o zasadnicze źródło legitymizacji prawa wspólnotowego. Negatywna ocena Parlamentu Europejskiego w wyroku Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego jest niezasadna i zbyt daleko idąca, a także odzwierciedla rzeczywistość w sposób niewłaściwy. Już dzisiaj (przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony) Parlament Europejski decyduje w przypadku dwóch trzecich wszystkich wspólnotowych aktów prawnych. I choćby tylko z tego powodu jest on istotnym aktorem gry politycznej w UE. Oprócz prawodawczej, wykonuje on również inne funkcje parlamentarne – takie jak funkcja wyborcza, kształtowania woli czy budżetowa. Najwięcej zastrzeżeń Niemiecki Trybunał Konstytucyjny miał w stosunku do problematyki wyborczej. Nie są jednak przecież zgłaszane żadne wątpliwości w stosunku do legitymizacji innych narodowych izb parlamentarnych, mimo że różnią się one zasadniczo jedne od drugich w kwestii wewnątrzkrajowego zakresu ich uprawnień współdziałania w sprawach europejskich.

Ostatecznie jednak chodzi o to, w jakim zakresie sami posłowie będą chcieli włączyć się świadomie w tworzenie polityki europejskiej. Wyłącznie prawne regulacje nie zdołają przyspieszyć procesu parlamentaryzacji. Bundestag musi sprostać swojej odpowiedzialności. Tym aktualniejsze stają się żądania wielopłaszczyznowego parlamentaryzmu.

Leave a Reply