Zablokowanie planowanych wydatków budżetowych

W określonych przypadkach (stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, naruszenia opisanych wyżej zasad gospodarki finansowej) odpowiednie organy państwa mogą podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych danej jednostki na czas określony lub do końca roku. W tej ostatniej sytuacji oznacza to praktycznie wygaśnięcie wydatku budżetowego. Decyzje w tych sprawach podejmują odpo-wiednio: Minister Finansów (w zakresie całego budżetu państwa), ministrowie (w zakresie ich części budżetu państwa), wojewodowie (w zakresie ich budżetów i organów im podległych).

W trakcie wykonywania budżetu, albo wskutek nieprecyzyjnego planowania, albo ze względu na nieprzewidywalne okoliczności, może zaistnieć potrzeba dokonania zmian w budżecie. Obowiązujące prawo budżetowe przewiduje tu formę przeniesienia wydatków budżetowych (fr. – virement).

Takie przeniesienia mogą być dokonywane między częściami i działami przez Ministra Finansów, ale tylko w celu wykonannia ustaw. W obrębie jednego działu Minister Finansów może przenosić wydatki między częściami budżetu państwa tylko za zgodą odpowiednich ministrów. Z kolei ministrowie i wojewodowie mogą przenieść planowane wydatki między rozdziałami i paragrafami oraz przekazywać niektóre upoważnienia w tym zakresie jednostkom podległym. W zasadzie jednak wymienione zmiany nie mogą powiększyć ustalonej w planie kwoty wydatków na wynagrodzenia oraz innych wydatków, którym na podstawie odrębnych przepisów nadano charakter dyrektywny.

Leave a Reply