Z punktu widzenia techniki poboru podatkami..

Podział ten stosowano już w średniowieczu, a i współcześnie spełnia on istotną rolę w gospodarce rynkowej. Niekiedy przypisuje się mu wręcz znaczenie polityczne uważając, że przewaga podatków bezpośrednich nad pośrednimi stanowi o demokratyczności systemu podatkowego. Tradycyjnie do podatków bezpośrednich zalicza się podatki dochodowe i !–more–>majątkowe, zaś wszystkie inne (w tym podatki przychodowe) traktuje się jako podatki pośrednie. Do najważniejszych kryteriów tego podziału należą: technika poboru podatku, sposób nałożenia podatku, przerzucanie podatku, zdolność płatnicza.

Z punktu widzenia techniki poboru podatkami bezpośrednimi są te, które płacą osoby bezpośrednio zobowiązane do tego przez państwo. Natomiast podatkami pośrednimi są podatki płacone przez osoby nie zobowiązane bezpośrednio przez państwo. Z punktu widzenia sposobu nałożenia podatku do podatków bezpośrednich zalicza się te, które są wymierzane na podstawie stałych spisów (katastrów). Podatkami pośrednimi są natomiast podatki wymierzane na podstawie taryf podatkowych, które nie nawiązują do pewnych stałych stanów objętych z góry spisami, lecz są uwarunkowane zdarzeniami nie dającymi się przewidzieć.

Z punktu widzenia przerzucania podatków do bezpośrednich zalicza się te podatki, które nie mogą być przerzucane lub według zamiaru ustawodawcy nie powinny być przerzucane. Pośrednimi natomiast nazywa się podatki nadające się do przerzucenia.

Leave a Reply