Względy ustroju politycznego państwa

Z większą lub mniejszą łatwością przebiega proces adaptacji do systemów krajowych rozwiązań podatkowych przyjętych w ramach międzynarodowej organizacji gospodarczej. Zjawisko to możemy obserwować na przykładzie prawa Wspólnot Europejskich (patrz szerzej A. Komar, Systemy podatkowe krajów Wspólnot Europejskich, Warszawa 1989).

Względy historyczne nakazują również uwzględniać takie okoliczności, jaak zasobność danego kraju w kapitał lub w siłę roboczą. Ma to kapitalne znaczenie dla uruchomienia systemu o przewadze podatków bezpośrednich lub pośrednich. Natomiast względy społeczne i polityczne mogą decydować o klasowym lub bezklasowym podejściu do systemu podatkowego.

Z kolei względy ustroju politycznego państwa powinny znaleźć swój wyraz w systemie podatkowym, chociażby z powodu stosowania różnych koncepcji podziału gospodarki na państwową i samorządową (lokalną). Ma to kapitalne znaczenie dla podziału dochodów pomiędzy różne szczeble budżetów. System państwa może więc być jednolity, bądź też obejmować równolegle podatki federalne i podatki stanowe (krajowe, republikańskie – por. J. Głuchowski, Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa-Poznań-Toruń 1975 oraz E. Te gier, System podatkowy RFN, Szczecin 1986). Ponadto obok podatków państwowych mogą występować podatki lokalne (komunalne, samorządowe – por. A. Borodo, E. Drgas, Podatki w systemie dochodów władz lokalnych, /w:/ System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Łódź 1992 oraz W. Nykiel, Podatki lokalne – aspekty prawno-porównawcze, /w:/System podatkowy…, op.cit.). Ogół tych okoliczności powinien być brany pod uwagę przy budowie systemu podatkowego państwa jako systemu prawnego.

Leave a Reply