Wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Odsetek nie pobiera się w razie wstrzymania wykonania decyzji podatkowej nie dotyczy to jednak zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy prawa.

Nie pobiera się odsetek za zwłokę od jednostek i zakładów budżetowych, a także od kwot uzyskanych z zajęć wierzytelności lub ze sprzedaży przedmiotów majątkowych. Natomiast odsetki od zaległości zabezpieczonych hipoteką ustawową lub wpisem hipoteki przymusowej pobiera się tylkko do dnia, w którym nastąpiło przedawnienia ściągania tych zaległości. Odsetki pobiera się również (w wysokości połowy odsetek należnych) od należności podatkowych rozłożonych na raty.

Wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ustala jednolicie dla wszystkich podatników Minister Finansów, przy czym stawki odsetek nie mogą przekraczać 200% podstawowej stawki oprocentowania kredytu refinansowego, ustalonej przez Prezesa NBP. Wysokość odsetek jest corocznie ogłaszana przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia.

Przeciwieństwem zaległości podatkowej jest nadpłata podatku. Stanowi ona zarówno świadczenie podatkowe uiszczone w kwocie wyższej niż należna, jak i w całości nienależnie uiszczone (np. wskutek zwolnienia podatkowego lub wydania przez organ podatkowy błędnej decyzji). Kwoty nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków (nadpłaty) podlegają z urzędu zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe, a w razie braku takich zobowiązań – podlegają z urzędu zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia powstania nadpłaty, chyba że podatnik zgłosi wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Nadpłatę wynikłą z decyzji dotyczącej zaliczki lub przedpłaty zwraca się dopiero po ostatecznym ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok.

Leave a Reply