Uznawanie skarbu państwa za uosobienie majątku państwowego

2)W większości krajów zachodnich niejasny jest charakter prawny skar-bu państwa, gdyż albo nie jest on precyzyjnie określony, albo prawo i wykładnia nie oddają w pełni rzeczywistości. Wspomniane niejasności rodzą się zwłaszcza na tle takich kwestii, jak: stosunek skarbu państwa do państwa jako podmiotu prawa publicznego, relacje między skarbem i majątkiem publicznym, osobowość przed-siębiorstw publicznych na tle osobowości prawnej skarbu państwa, zakres publicz-nych operacji finansowych skarbu jako wykładnik jego statusu prawnego.

W oparciu o te wątpliwości można stwierdzić, że uznawanie skarbu państwa za uosobienie majątku państwowego, jego zarządcę oraz reprezentanta interesów finansowych państwa jest mocno uproszczone, gdyż skarb jest najczęściej tylko jednym z zarządców, a interes finansowy państwa realizuje i zabezpiecza także wiele innych instytucji finansowych.

3)Na tle problemów z prywatyzacją majątku przedsiębiorstw państwowych w Polsce, w związku z którą prezentowane są różnorodne poglądy o roli, jaką winien spełniać w tym zakresie Skarb Państwa warto zwrócić uwagę, iż w krajach zachodnich stosunek skarbu do przedsiębiorstw państwowych i ich majątku jest bardzo zróżnicowany.

Przykładowo: we Włoszech i w USA przedsiębiorstwa państwowe są składnikiem majątku skarbu, w Belgii nie mają one nawet odrębnej osobowości prawnej lecz są zarządzane i finansowane z budżetu w sposób podobny jak pozostałe jednostki budżetowe, z kolei we Francji i w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwa publiczne są majątkowo oddzielone od skarbu państwa, ale są domeną jego uprzywilejowanych działań.

4)Także organizacja administracji skarbu państwa wposzczególnych krajach zachodnich różni się między sobą w sposób zasadniczy. Poza cechą wspólną, jaką jest jej większe lub mniejsze wyodrębnienie, nie można tu dopatrzeć się istotnych cech wspólnych. Ma ona charakter albo jednego z wielu departamentów w ministerstwie finansów (np. we Francji), albo odrębnego ministerstwa (np. Włochy), albo agenta finansowego państwa (np. USA).

Z organizacyjnego punktu widzenia administracja skarbu państwa w większości krajów zachodnich nie ma więc pozycji superministerstwa.

Leave a Reply