Ustanowienie dla spadkobierców dłużnika kuratora

Śmierć pełnomocnika strony powoduje obowiązek doręczania pism wprost stronie. Natomiast śmierć przedstawiciela ustawowego powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 818 k.p.c. (por. uwagi do art. 818 k.p.c.).

4. Na wniosek wierzyciela sąd ma obowiązek ustanowienia kuratora dla spadkobierców dłużnika, którzy spadku nie objęli albo nie są znani, a przy tym nie ma kuratora spadku. Kurator ustanowiony przez sąd reprezentuje nie zmarłego dłużnika, tylko spadkobierców zmarłego dłużnika, którzy spadku nie objęli. Tak więc nie zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora dla spadkobierców zmarłego dłużnika, którzy spadek objęli, albo gdy istnieje kurator spadku lub powołany został wykonawca testamentu, który może pozywać i być pozwany (art. 988 k.c.). Ustanowienie dla spadkobierców dłużnika kuratora może nastąpić tylko na wniosek wierzyciela. W art. 819 k.p.c. nie ma zastrzeżenia, tak jak w art. 818 § 1 k.p.c. ,,a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu, bez takiego wniosku”, co oznacza, że w wypadku, gdy egzekucja została wszczęta z urzędu, ustanowienie kuratora z § 2 art. 818 k.p.c. może nastąpić tylko na wniosek. Trafnie zatem W. Siedlecki (w: Komentarz do k.p.c., s. 1150)zakwe- stionował pogląd E. Wengerka (w: Komentarz do k.p.c., s. 223), że w razie gdy egzekucja wszczęta została z urzędu, komornik obowiązany jest ustalić, czy został ustanowiony wykonawca testamentu lub kurator spadku albo czy zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku, i w razie pozytywnego wyniku dochodzeń – podjąć z udziałem tych osób postępowanie. Powoływany dla uzasadnienia tego poglądu § 36 rozp. w sprawie czynn. komorników nie może stanowić podstawy prawnej, skoro przepis rangi ustawowej tego nie normuje.

5. Przed wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika (art. 827 k.p.c.).

Leave a Reply