Tytuł wykonawczy

W uchwale z dnia 14 listopada 1967 r„ III CZP 80/67 (OSNCP 1968, z. 5, poz. 86) Sąd Najwyższy ustalił następującą tezę: „Określony w art. 817 k.p.c. trzymiesięczny termin, w ciągu którego wierzyciel w sprawie o naruszenie posiadania może żądać podjęcia ukończonej egzekucji na podstawie tego samego tytułu wykonawczego nie dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 1051 k.p.c., tj. takiej, gdy dłużnik – stosownie do treści tytułu wykonawczego – ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wierzyciela”. W częściowo krytycznej glosie do tej uchwały (OSPiKA 1968, poz. 77) E. Wengerek podniósł, iż w sprawach o naruszenie posiadania sąd przywraca stan poprzedni i nakazuje zaniechania naruszenia posiadania, może też nakazać wydanie ruchomości, usunięcie dłużnika z działki i wydanie jej wierzycielowi, usunięcie muru. Tytuł wykonawczy może być wykonany sposobami z art. 1041, 1046, 1049, 1050 i 1051 k.p.c. W sprawach tych w celu zabezpieczenia skuteczności orzeczenia art. 817 k.p.c. dopuszcza podjęcie na nowo egzekucji na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, mimo ukończenia egzekucji już raz prowadzonej. Postępowanie z art. 817 k.p.c. jednak nie może się przerodzić w ponowne postępowanie poseso- ryjne. Organ egzekucyjny musi ograniczyć swoje badanie tylko do tego, czy dłużnik dokonał zmiany sprzecznej z treścią tytułu wykonawczego, która to zmiana wymaga tego sposobu egzekucji, jaki już raz został przeprowadzony. Jeżeli organ egzekucyjny stwierdzi, że zmiana dokonana przez dłużnika jest innego rodzaju aniżeli uprzednio dokonana, którą zwalczał tytuł egzekucyjny, obowiązany jest odrzucić wniosek i nie może zastosować innego sposobu egzekucji od tego, z którego korzystał wierzyciel w poprzedniej egzekucji. Inaczej popadłby w kolizję z art. 804 k.p.c. Teza – zdaniem glosatora – jest trafna tylko w wypadku, gdy dokonanie zmiany polegało na podjęciu przez dłużnika czynności tego samego rodzaju, jaka w poprzedniej egzekucji została usunięta, i nie zachodzi potrzeba zastosowania innego sposobu egzekucji.

Leave a Reply