System wczesnego ostrzegania – ciąg dalszy

W chwili ukończenia tekstu wyrok jeszcze nie zapadł. W międzyczasie jednak Niemiecki Trybunał Konstytucyjny 30 czerwca 2009 r. wydal wyrok, ogłaszający zgodność z konstytucją Ustawy wyrażającej zgodę na Traktat z Lizbony. Zgodnie z wyrokiem ustawa towarzysząca jest sprzeczna z konstytucją, ponieważ organom prawodawczym nie zostały przyznane wystarczające prawa udziału w europejskim procesie ustawodawczym. Ocena wyroku zamieszczna została w posłowiu tekstu.

Por. Axel Schâfer, Michael Roth, Christoph Thum, Starkung der Europutauglichkeit des Bundesiages [w:] Intégration 1/2007, s. 45. możliwość włączenia się w odpowiedniej chwili do dyskusji o nadchodzących z UE propozycjach legislacyjnych.

W chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony konieczne staną się kolejne modyfikacje krajowych podstaw prawnych partycypacji Bundestagu w sprawach europejskich. Bundestag już 28 kwietnia 2008 r. uchwalił treść potrzebnych zmian. Wejdą one jednak w życie dopiero po wejściu w życie samego Traktatu z Lizbony. Mocą tych przepisów do ustawy zasadniczej zostanie wpisana możliwość zgłaszania skargi w formie prawa mniejszości w związku z naruszeniem zasady pomocniczości. Natomiast tzw. ustawa towarzysząca, czyli ustawa o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu i Bundesratu w sprawach UE reguluje m.in. przestrzeganie terminów w razie konieczności wyrażenia opinii w związku z naruszeniem zasady pomocniczości w sytuacji współdziałania różnych organów oraz traktowanie klauzuli pomostowej.

Leave a Reply