Stanowisko głównego księgowego jednostki

Aparat finansowy działa na podstawie zasad prowadzenia rachunkowości (.Dz.U. z 1990 r. Nr 10, poz¦ 35, z późn.zm.). Obowiązki aparatu finansowego spoczywają na głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. z 1990 r. Nr 40, poz¦ 174).

W ministerstwach i urzędach centralnych działają główni księgowi budżetów resortów. W urzędach wojewódzkich działają główni księgowi budżetów wojewodów. W urzędach gmin działają zaś skarbnicy (główni księgowi) budżetów gmin. Główni księgowi działają również w samodzielnie bilansujących się jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych.

Stanowisko głównego księgowego jednostki jest pod względem hierarchii służbowej, wynagrodzenia i innych świadczeń równorzędne stanowisku zastępcy kierownika jednostki. Natomiast w ministerstwach i urzędach centralnych jest równorzędne stanowisku wicedyrektora departamentu.

Do obowiązków głównego księgowego jednostki należy: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki, 2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, 3) analizowanie wykorzystania dotacji budżetowych, 4) dokonywanie kontroli we-wnętrznej, 5) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracow-ników, 6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych jednostki, 7) wstępna kontrola legalności dokumentów, 8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych jednostki.

Główni księgowi realizują swe zadania przy pomocy pracowników zorgani-zowanych w różnych zespołach, stanowiących człony struktury wewnętrznej danej jednostki (np. departamentu, wydziału, referatu itp.).

Leave a Reply