Rozważania o kontroli budżetowej

Chodziaż przepisy Prawa budżetowego wyraźnie tego nie określają, z Kon-stytucji wynika, że na podstawie omawianego sprawozdania oraz własnych mate-riałów – Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi swoją analizę wykonania budżetu państwa. Na jej podstawie oraz w oparciu o własne prace i analizy, komisja sejmowa właściwa do spraw budżetu przedstawia Sejmowi stosowny wniosek w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za dany rok budżetowy.

Powyższe rozważania o kontroli budżetowej wskazują, iż nie mogłaby mieć ona”miejsca bez sprawozdawczości. Ta ostatnia z kolei niezbędna jest także dla planowania finansowego, bieżącego korygowania wykonania budżetu itp. Rola sprawozdawczości budżetowej jest więc ogromna i warunkuje prawidłowość mery-torycznych decyzji finansowych i politycznych.

Zasady i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych reguluje zarządzenie nr 2 Ministra Finaansów z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i terminów sprawozdawczości budżetowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz¦ 7.).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej obowiązuje zasada, że dysponenci niższego stopnia przekazują sprawozdania dysponentom wyższego stopnia. To samo dotyczy sfery dochodowej, gdyż urzędy skarbowe przekazują sprawozdania do izb skarbowych, a te z kolei zbiorczo do Ministerstwa Finansów.

W celu zobrazowania różnorodności i roli sprawozdań finansowych, sporzą-dzanych w trakcie wykonywania budżetu, niżej zamieszczamy przykładowy ich wykaz.

Leave a Reply