Prawo „trwałości tymczasowości”

4)Skarb Państwa jest podmiotem praw i obowiązków, wynikających z własnych zobowiązań (np. zaciąganie pożyczki, udzielanie gwarancji itp.) odpo-wiada także za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych osobom trzecim (ze środków budżetu państwa).

5)Inne państwowe osoby prawne korzystają z pełnej odrębności prawnej od Skarbu Państwa (będącego także państwową osobą prawną) oraz odrębności ma-jątkowej, w myśl zasady, że Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania innych państwowych osób prawnych, a one z kolei nie odpowiadają za zobowiązania Skarbu Państwa.

Pomimo istotnych zmian ustrojowych, przedstawiona koncepcja Skarbu Państwa, wypracowana w socjalizmie, jest w pełni aktualna. Potrzeba jej dostoso-wania do warunków gospodarki rynkowej jest wręcz oczywista. Przemawiają za tym:

-procesy prywatyzacji i reprywatyzacji majątku ogólnonarodowego

-konieczność bieżącej, pozabudżetowej interwencji państwa w rozwiązy-wanie problemów upadłości, bezrobocia, zagrożeń społecznych itp.

-potrzeba prowadzenia całościowej polityki nakierowanej na ochronę ma-jątku ogólnonarodowego.

Realizacja omawianej koncepcji wymaga dwóch rozwiązań: wyodrębnienia administracji Skarbu Państwa oraz ścisłej ewidencji majątku ogólnonarodowego (to drugie mogłoby być wynikiem pierwszego).

Zasady przyjęte w tym zakresie w Polsce, jako przejściowe, nie mogą korzystać z prawa „trwałości tymczasowości”. Pobudzające prywatyzację Ministerstwo Przekształceń Własnościowych winno spełnić swoją „misję dziejową”, lecz w dalszej perspektywie jego kompetencje muszą zostać poddane administracji Skarbu Państwa, która interesy fiskusa winna realizować nie tylko wobec podatników.

Obecnie, dokonania Ministerstwa Przekształceń Własnościowych mierzy się ilością sprywatyzowa-nych przedsiębiorstw państwowych, a to niekoniecznie musi być zgodne na krótki, czy zwłaszcza długi okres z interesami Skarbu Państwa.

Funkcjonalnie, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych ma się bowiem tak do optymalnie działającej administracji Skarbu Państwa, jak ministerstwo rozbiórki do ministerstwa budownictwa

Leave a Reply