Polska a alokacja miejsc w Parlamencie Europejskim

Kwestia nowej alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim pozostawała w tle negocjacji podczas Konferencji Międzyrządowej 2007. Paralelnie trwały bowiem prace w samym Parlamencie Europejskim nad sformułowaniem stosownej propozycji: według art. 9a (nowego art. 14) TUE Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie decyzje w tej sprawie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Okazało się w toku tych prac, że Polska miałaby otrzymać

– 21 Par. art. 11 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej. Akt ten jest częścią Traktatu akcesyjnego, który wszedł w życie 1 maja 2004 r., a wskazane postanowienia stanowią część instytucjonalnego pakietu ustalonego w Traktacie z Nicei. Tekst [w:] Wybór dokumentów. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Traktat akcesyjny. Prawo polskie. Wstęp, wybór i opracowanie J. Barcz i A. Mi- choński, Warszawa 2006 (III wydanie), s. 106-107.

– 22 Por. J. Barcz, Traktat z Nicei…, dz.cyt., s. 77 i nast.

– 23 Por. .1. Barcz, P. Swiehoda, Opinia w sprawie formuły podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną, Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r., www.nipmie.pl

– 51 miejsc, a więc o jedno więcej niż przewidziano na mocy Traktatu z Nicei (docelowo 50 miejsc od 2009 r.)24, ale o trzy miejsca mniej, niż to przewidują regulacje przejściowe na okres 2004-2009 (w tej legislaturze Polska otrzymała cztery miejsca z rozdziału miejsc przypadających na Bułgarię i Rumunię)25.

Leave a Reply