Podstawy prawne partycypacji

W Niemczech istnieje wiele podstaw prawnych partycypacji Bundestagu w sprawach UE. Osnowę konstytucyjno-prawną stanowi art. 23 ust. 2 i 3 Ustawy Zasadniczej (GG). Ten tzw. artykuł europejski niemieckiej konstytucji wskazuje w ust. 2 na obowiązek informowania Bundestagu i Bundesratu przez Rząd Federalny obszernie i w możliwie najkrótszym terminie10. Ust. 3 tego artykułu stanowi natomiast, że Bundestag ma prawo zajęcia stanowiska jeszcze przed wzięciem udziału przez Rząd Federalny w ustanawianiu wspólnotowych aktów prawodawczych11, a Rząd Federalny powinien uwzględnić to stanowisko w swoich negocjacjach na szczeblu europejskim. Ustawa o współpracy Rządu Federalnego i Niemieckiego Bundestagu w sprawach Unii Europejskiej (EUZBBG), uchwalona już w 1993 r., konkretyzuje zalecenia zawarte w art. 23 GG12. Ponieważ jednak przytacza ona obszerne fragmenty artykułu europejskiego w jego dosłownym brzmieniu, pozostawia to wiele niejasności w interpretacji jej przepisów13. Dlatego w 2006 r. Rząd Federalny i Bundestag podpisały nowe porozumienie o dalszej współpracy, które odzwierciedlało zmienioną samoświadomość Bundestagu jako czynnego uczestnika niemieckiej polityki europejskiej. Po-

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, wyd. papierowe, stan prawny na styczeń 2007 r. Tamże. Ustawa o współpracy Rządu Federalnego i Niemieckiego Bundestagu w sprawach Unii Europejskiej z 12.03.1993 BGBi.I, znowelizowana przez art. 2 ust. 1 Ustawy o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu i Bundesratu w sprawach Unii Europejskiej z 17.11.2005, BGBl. I.

Leave a Reply