Podstawy prawne partycypacji część 3

W maju 2009 r. Bundestag głosami Unii Chrześcijańsko-Demokratycz- nej(CDU), Unii Chrześcijańsko-Socjalnej (CSU), Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) uchwalił rezolucję w kwestii partycypacji15. Wskazuje ona na daleko idącą zgodność i w miarę możliwości mówienie jednym głosem przez reprezentantów nawet odmiennych frakcji w kwestiach kompetencyjnych Bundestagu jako instytucji. W kontekście rozprawy przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym i wejścia w życie Traktatu z Lizbony Bundestag ze świadomością swojego znaczenia przedstawił postulaty ulepszenia BBV. W drugim sprawozdaniu monitorującym dotyczącym kontroli realizacji BBV wskazano, gdzie istnieje potrzeba ulepszeń i wyjaśnień w wypadku problemów ze współdziałaniem i wymianą informacji pomiędzy Bundestagiem a Rządem Federalnym. Można przypuszczać, że podczas nowej kadencji Bundestagu BBV zostanie

– 1A Porozumienie między Niemieckim Bundestagiem a Rządem Federalnym o współpracy w sprawach Unii Europejskiej, BGB1. 2006.

– 15 Wniosek frakcji CDU/CSU, SPD i FDP, Porozumienie o współpracy w sprawach Unii Europejskiej jest jedyne w swoim rodzaju w Europie – kwestie wykładni muszą zostać wyjaśnione, a istniejące deficyty usunięte, Druk Bundestagu L6/13169.

– 34 Część /. Aspekty polityczne wyborów,., poddane gruntownym zmianom – także z uwagi na orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego16 i wejście w życie Traktatu z Lizbony.

W omawianej rezolucji dano wyraz również oczekiwaniom posłów wobec współpracy z rządem w sprawach europejskich. W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podjęto zobowiązanie, aby Bundestagowi kwartalnie przedstawiać szacunkowe dane informujące o aktach prawnych Rady będących w fazie przygotowań, takich jak wspólne stanowiska czy opinie. Takie przewidywania, które już dwukrotnie rozesłano posłom, są dla Bundestagu istotne zwłaszcza w dziedzinach polityki wymagających ścisłej współpracy międzyrządowej: umożliwiają one posłom wpływanie na rozwój danego obszaru polityki także nieformalnymi drogami. Ponadto w rezolucji znalazło wyraz oczekiwanie posłów odnośnie do informowania Bundestagu o tzw. grupach roboczych Rady z udziałem przedstawicieli ministerstw poszczególnych krajów.

Leave a Reply