Podstawowe kryterium zaliczenia systemu podatkowego

Wśród wymogów ogólnych o charakterze ekonomicznym wymienia się: racjonalny układ cen, racjonalny układ kursów walutowych, racjonalny układ stóp procentowych, racjonalny układ rent, plac i innych tutułów dochodów indywidualnych (Z. Fedorowicz, op.cit., s. 19 i n.). Wymogi ekonomiczne można sformułować pod adresem każdego podatku(por. A. Komar, Koncepcja reformy polskiego systemu podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, nr 3) względnie pod adresem systemu podatkowego jako całości (por. A. Gomułowicz, Zagadnienie reformy polskiego systemu podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 4 oraz R. Mastalski, Problemy reformy polskiego systemu podatkowego, „Państwo i Prawo” 1992, nr 4).

Do wymogów ekonomicznych należy również uwzględnienie struktury spo-łeczno-gospodarczej państwa i jego miejsca w systemie gospodarki światowej. Inaczej bowiem kształtowany jest system podatkowy krajów rolniczych i krajów przemysłowych. Nie bez wpływu na kształt systemu podatkowego pozostaje fakt, czy dane państwo korzysta z kredytów zagranicznych, czy też głównie ich udziela.

Podstawowym kryterium zaliczenia systemu podatkowego do danego rodzaju jest charakter bazy społeczno-ekonomicznej stanowiącej podstawę struktury politycznej państwa. Bazą tą może być prywatna własność środków produkcji, bądź też własność państwowa, co sprawia iż ostateczny kształt systemu podatkowego bywa w tych warunkach zasadniczo różny. Między systemami podatkowymi opartymi na takiej samej bazie społeczno-gospodarczej zachodzą pewne różnice, co wynika ze zróżnicowania stopnia rozwoju, tradycji podatkowych, przynależności do międzynarodowych organizacji gospodarczych itp.

W krajach o nieprzerwanych tradycjach (Dodatkowych ewolucja systemu podatkowego przebiega łagodniej. Natomiast w państwach, które pozostawały pod silnym wpływem systemów podatkowych byłych państw zaborczych reakcje opodatkowanych są silniejsze, z reguły polegają na odrzucaniu każdego systemu podatkowego.

Leave a Reply