Podstawa opodatkowania

Wyjątkowo dochody ustala się w sposób szacunkowy w oparciu o roczne normy szacunkowe dochodowości w specjalnej produkcji rolnej. Normy te określa Minister Finansów dla poszczególnych rodzajów upraw i hodowli (rozporządzenie Ministra Finansów z21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 124, poz. 553 z poźn. zm.). Dochodów tak ustalonych nie łączy się z dochodami uzyskiwanymi przez podatnika z innych źródeł, lecz opodatkowuje się je odrębnie.

Podstawę opodatkowania stanowi łączna kwwota dochodów uzyskanych w ciągu roku przez podatnika z różnych źródeł, przy czym dochody małżonków oraz dochody osób samotnie wychowujących dzieci i dochody tych dzieci mogą być opodatkowane łącznie. Nie podlegają łączeniu dochody z odsetek od pożyczek, dywidend i innych tytułów udziału w zyskach osób prawnych, a także dochody z

wynagrodzeń za udzielanie pomocy policji, organom ochrony państwa i kontroli skarbowej oraz dochody z nieujawnionych źródeł przychodów, z wygranych w grach i konkursach itd.

Z podstawy opodatkowania można odliczyć kwoty przekazane w formie darowizny na cele ściśle określone w ustawie (do 10% dochodu). W pewnych granicach można dokonać odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe (budowa domu, zakup gruntu pod budowę, kupno i remont mieszkania). Odliczeniu podlegają również wydatki związane z odpłatnym dokształcaniem się i doskonaleniem zawodowym oraz z rehabilitacją.

Leave a Reply