Podatki obrotowe

O wysokości przychodów osiąganych w wyniku obrotu decyduje przede wszystkim cena towaru lub usługi. W gospodarce planowej ceny towarów i usług stosowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej były w zasadzie ustalane przez państwo lub według reguł ustalonych przez państwo, a wyjątkowo (po 1982 r.) były to tzw. ceny umowne. Podatkowi obrotowemu od j.g.u. wyznaczono zatem pewne ekonomiczne funkcje, związane ze wstępnym przejęciem akumulacji finansowej przedsiębiorstwa i regulowanie przez to rozmiarów zysku brutto przedsiębiorstwa. Uzasadniało to funkcjonowanie dwóch odrębnych podatków obrotowych: jednego obciążającego j.g.u. oraz drugiego pobieranego od pozostałych podmiotów nie będących j.g.u.

Stan ten utrzymywał się, mimo że po 1989 r. nastąpiło znaczne zbliżenie konstrukcji obu podatków (m.in. w zakresie stawek podatkowych, opodatkowania importu). Z podatku obrotowego wydzielił się podatek od gier. Obydwa podatki obrotowe funkcjonowały jedynie do 5.07.1993 r., kiedy to weszła w życie ustawa o podatku od towarów i usług oraz o poddatku akcyzowym. Obydwa podatki obrotowe zniknęły. Pozostało jednak opodatkowanie obrotu, oparte na konstrukcji tzw. karty podatkowej. Pozostała także w mocy ustawa o podatku rolnym, na mocy której sięga się do opodatkowania przychodów w rolnictwie. System podatkowy wzbogacił się zaś o podatek importowy pobierany niezależnie od podatku od towarów i usług.

Leave a Reply