Podatki majątkowe

Czasami przynosi to jednak odwrotny skutek, albowiem umożliwia uchylanie się w całości lub w części od płacenia podatku.

Podatek majątkowy ma na celu opodatkowanie posiadanego majątku albo jego przyrostu spowodowanego nadzwyczajnymi okolicznościami. Może też obciążać zbycie majątku. Podatek majątkowy spełnia przede wszystkim funkcje fiskalne, chociaż nie są mu obce elementy funkcji pozafiskalnych. Dlatego też występują różne konstrukcje podatków majątkowych.

Podatki majątkowe znane są w historii od dawna. Były one jednak przede wszystkim formą opodatkowania przychodu, który najłatwiej było obliczyć posługując się wartością posiadanego majątku. Majątek może zresztą powstawać w różny sposób i nie jest to obojętne dla opodatkowania. Zwykłym sposobem nabycia majątku jest gromadzenie i powiększanie go przez wydatkowanie osiągniętego dochodu, który jednostka może na ten cel przeznaczyć. Opodatkowanie istniejącego w danym momencie majątku bądź jego naturalnych przyrostów jest niecelowe, ponieważ podważałoby cel gromadzenia dochodów. Dlatego też ustawodawca wyjątkowo sięga do opodatkowania posiadanego majątku, czyniąc to w okolicznościach wyjątkowych lub w sposób jednorazowy.

Naturalne przyrosty majątku (np. wybudowanie domu na posiadanej nieru-chomości) na ogół nie podlegają opodatkowaniu bądź też stanowią opodatkowanie dochodu w trakcie jego wydatkowania (np. nabycie samochodu od osoby prywatnej) lub są opodatkowaniem konsumpcji (np. opodatkowanie towarów luksusowych).

Leave a Reply