Podatek od wzbogacenia wojennego

Podatek od posiadania majątku może mieć charakter nominalny lub realny (rzeczywisty), zależnie od tego, czy dla zapłacenia podatku trzeba naruszyć substancję majątkową, czy też potrzeba taka nie zachodzi. Nominalny podatek jest wymierzonyod wartości posiadanego majątku, lecz dla zapłacenia podatku mająt-kowego nie zachodzi potrzeba naruszenia substancji majątkowej, ponieważ podatnik płaci podatek z otrzymanego dochodu, który ten majątek przynosi. Nominalny podatek majątkowy może być obiążeniem stałym, nakładanym periodycznie. Realny podatek majątkowy jest także wymierzany od posiadanego majątku, lecz dla jego zapłacenia konieczne staje się naruszenie substancji majątkowej, chociażby ze względu na rozmiary opodatkowania, które uniemożliwiają jego zapłatę z innych źródeł.

Maj ątek lub jego przyrost może powstać na skutek okoliczności nadzwyczaj – nych, nie związanych ze stałą akumulacją dóbr finansowaną osiąganymi dochodami. Przykładem może być zastosowanie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej podatku od wzbogacenia wojennego. Innym przykładem jest sięgnięcie do opodatkowania spadku i darowizn. Podatek ten odgrywa przede wsszystkim rolę fiskalną. Ponadto jednak ustawodawca honoruje na ogół istniejący porządek prawny w zakresie prawa spadkowego oraz respektuje ustrój własnościowy, chroniąc warsztaty pracy, które stają się przedmiotem masy spadkowej. Dlatego też w sposób zróżnicowany podchodzi do ustalenia podstawy opodatkowania oraz do określania wymiaru podatku (stawki podatkowe, wyłączenie, zwolnienie podatkowe itd.) spadkowego.

Wiele kontrowersji wywołuje wyróżnianie podatków konsumpcyjnych. Mianem tym określa się obciążenia finansowe zawarte w cenach artykułów i dóbr materialnych podlegających powszechnej konsumpcji. Pod względem ekonomicznym rozróżnia się konsumpcję niezbędną (artykułów pierwszej potrzeby) oraz konsumpcję luksusową. Rozróżnienie to służy uzasadnieniu opodatkowania konsumpcji luksusowej i negowaniu celowości opodatkowania konsumpcji niezbędnej, szczególnie niesprawiedliwej społecznie.

Leave a Reply