Podatek dochodowy jest podatkiem typu dochodowego

Podatek dochodowy jest podatkiem typu dochodowego. Sięga więc nie po przychody, lecz po przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Ustalenie i obliczenie kosztów jest na ogół skomplikowane, a przede wszystkim kontrowersje wywołuje ich katalog. Z podatkowego punktu- widzenia można je podzielić na koszty potrącalne i koszty nie – potrącalne. Wśród pierwszych należy rozróżnić koszty konieczne i koszty pożyteczne.

Koniecznymi nazywa się te koszty, które trzeba ponieść, aby uzyskać przychód (koszty rzeczowe, osobowe i większość tzw. kosztów finansowych). Nie mieszczą się w tej grupie już koszty związane z inwestycjami, chociaż często mają one właśnie charakter konieczny. Pożytecznymi są natomiast koszty, które wprawdzie nie są niezbędne dla uzyskania przychodu, lecz ich poniesienie wpływa korzystnie na rozmiary przychodów. Należą do nich m.in. koszty reklamy, reprezentacji, badań doświadczalnych, ekspertyz naukowych itp.

Do kosztów zbędnych i nie – potrącalnych ustawa o podatku dochodowym zalicza natomiast wydatki zawinione przez podatnika, większość wydatków inwes-tycyjnych oraz darowizny, ofiary i wpłaty dobrowolne. Ustawa wylicza katalogi kosztów potrącalnych i niepotrącalnych, a mimo to w praktyce na tym tle powstają liczne spory, ponieważ życie stwarza sytuacje nie opisane przez ustawodawcę. Przyjął on zresztą niebezpieczną metodę równoległego wyliczenia kosztów potrącalnych i nie – potrącalnych.

W pewnych sytuacjach ustalenie wysokości kosztów potrącalnych ma charakter szacunkowy i ryczałtowy. Ustawodawca proponuje bowiem możliwość odliczania od przychodu pewnej kwoty określonej procentowo do wielkości przychodu i zróżnico-wanej dla poszczególnych rodzajów źródeł (np. przy umowie zlecenia 20%, dla honorariów autorskich związanych z przeniesieniem praw autorskich 50%).

Leave a Reply