Platforma Obywatelska

Cyt. za serwisem internetowym PO, liltp://vvww'.platformrt.org/pl/akUialnosci/newsy/ artll87.ruszyla-kampania-wyborcza-piatformy-ohywatclskiej.html

PO, ani też odstąpienia od deklarowanego w kampanii wyborczej 2007 r, wycofania się z polsko-brytyjskiego protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania w Polsce Karty Praw Podstawowych.

Można więc było zakładać, że wyborcy o przytoczonej powyżej charakterystyce, w tym o jednoznacznie proeuropejskich poglądach, będą szukać w wyborach do Parlamentu Europejskiego programu dokładniej odpowiadającego ich oczekiwaniom. W tych wyborach nie było ryzyka powrotu do władzy PiS, niedopuszczenie do czego jest ważną motywacją opisanej grupy. CentroLewica z pewnością miała bardziej od PO prointegracyjny program. Dla wyborców centrolewicowych i lewicowych (jednak takich, którzy z różnych względów nie są skłonni popierać SLD) oferta CentroLewicy mogła wydać się optymalnym połączeniem wrażliwości społecznej, nowoczesności oraz zrozumienia „idei europejskiej” (opowiedzenia się za rozwojem Unii i pogłębieniem integracji). Jednak w większości wybrali oni PO – partię dużą i znaną z przekazów medialnych dotyczących polskiej polityki. CentroLewicę poparło jedynie 179 602 głosujących, czyli 2,44% wszystkich, którzy oddali głos.

Współpraca między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE

Warto rozważyć kwestię wpływu wyniku czerwcowych wyborów na przyszłe relacje między Sejmem i Senatem RP a Parlamentem Europejskim. Zarówno Parlament Europejski, jak i parlamenty narodowe uzyskają w Traktacie z Lizbony wzmocnienie ich pozycji w systemie unijnych instytucji i w procedurach stanowienia prawa UE.

Parlament Europejski uzyska po wejściu Traktatu w życie zwiększone uprawnienia w dziedzinie prawodawstwa, procedury budżetowej i umów międzynarodowych. Zakres stosowania procedury współdecydowania, (czyli – w nowej terminologii – „zwykłej procedury prawodawczej”) zostanie rozszerzony na nowe obszary: migracji, współpracy sądowej w sprawach karnych (Eurojust, zapobieganie przestępczości, zbliżenie przepisów prawa karnego, naruszenia i kary, współpracy policyjnej – Europol), niektórych przepisów z zakresu Wspólnej Polityki Handlowej i Wspólnej Polityki Rolnej. Liczba dziedzin, w których Parlament Europejski będzie uczestniczyć w przyjmowaniu aktów legislacyjnych zwiększy się z około 2/3 do prawie wszystkich. W odniesieniu do procedury budżetowej, w Traktacie z Lizbony wprowadza się podstawę prawną dla wieloletnich ram finansowych, do których przyjęcia zgoda Parlamentu jest niezbędna. Parlament i Rada UE będą wspólnie ustalać wszelkie wydatki, znosząc dotychczasowe rozróżnienie na

Aspekty polityczne wyborów... wydatki ..obowiązkowe” i „nieobowiązkowe”’. Wreszcie, zgodnie z Traktatem z Lizbony Parlament Europejski będzie wyrażał zgodę na zawarcie umów międzynarodowychlf!.

Aspekty polityczne wyborów... wydatki ..obowiązkowe” i „nieobowiązkowe”

Z kolei parlamenty narodowe zostały uznane za integralną część demokratycznej struktury Unii i uzyskały znaczący, praktyczny wpływ na proces stanowienia prawa UE. Zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności każdy projekt aktu prawnego będzie przekazywany – przez Komisję, Parlament Europejski lub Radę UE – bezpośrednio parlamentom narodowym, i to wraz ze szczegółową analizą umożliwiającą ocenę zgodności aktu z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Analiza taka będzie musiała zawierać dane, wskaźniki jakościowe i ilościowe umożliwiające ocenę skutków finansowych projektu oraz – dla dyrektyw – skutków regulacji wprowadzanych przez państwa członkowskie (art. 5 Protokołu). W ciągu ośmiu tygodni od daty przekazania projektu każda izba parlamentu narodowego będzie mogła przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (art. 6), zaś w przypadku, gdy takie opinie przedłoży co najmniej 1/3 izb (parlamenty jednoizbowe będą dysponować dwoma głosami), lub 1/4 w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, lub też jeżeli w ramach zwykłej procedury prawodawczej uzasadnione opinie o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości będą stanowić co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom – projekt będzie musiał zostać poddany ponownej analizie (art. 7). Jest wysoce prawdopodobne, że w takiej sytuacji Komisja (lub inny podmiot mający inicjatywę prawodawczą) poprawi lub wycofa projekt. Gdyby nawet tak się jednak nie stało w ramach zwykłej procedury prawodawczej, Komisja będzie zobligowana do ponownego przedstawienia opinii uzasadniającej zgodność projektu z zasadą pomocniczości wszystkie te opinie zostaną następnie przeanalizowane w trakcie procedury przez Parlament Europejski i Radę, a jeśli Rada większością 55% głosów lub Parlament Europejski większością oddanych głosów stwierdzą brak zgodności projektu z zasadą pomocniczości, nie będzie on dalej procedowany.

Obydwie opisane wyżej role w procesie legislacyjnym – Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych – mogą być postrzegane jako przeciwstawne, wzajemnie hamujące. Parlament Europejski przy ostatecznym uchwaleniu aktów prawnym powinien się kierować interesem Unii jako takiej oraz interesami obywateli Unii. Kompetencja parlamentów na-

Leave a Reply