Parlament Europejski a parlamenty narodowe

IB Szerzej zob. np. J. Burcz: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzemieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008 J. Barcz: komentarz na stronie internetowej KE: http://ec.europa.eii/polska/ news/opinie/090318_parlament_w_traktacieJizbonskim_pl.htm P. Swieboda: System instytucjonalny Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony – konsekwencje i wyzwania, s. 8-10: komentarz na portalu UE – http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/indexjpl.htm rodowych sprawdzania zgodności z zasadą pomocniczości każdej inicjatywy legislacyjnej mogłaby być używana do blokowania projektów niekorzystnych z punktu widzenia interesów narodowych grup państw. Jest to jednak możliwość hipotetyczna.

Można sformułować prognozę, że relacje między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi rozwiną się nie w stronę rywalizacji, lecz współpracy. Członkowie parlamentów krajowych, mający stały kontakt ze swoimi wyborcami i wczuwający się w oczekiwania społeczeństw, zazwyczaj łatwiej niż rządy i administracja wykazują akceptację idei europejskiej. Dodatkowo w przypadku posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce w 2009 r. zwraca uwagę, że w przeważającej części grupa ta składa się – w równych proporcjach – z posłów do Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji oraz doświadczonych posłów na Sejm. Ta kompozycja powinna zagwarantować dobrą współpracę obu instytucji. O większym prawdopodobieństwie kooperacyjnej, a nie konkurencyjnej natury stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi świadczy też dotychczasowa praktyka Konferencji organów parlamentów państw UE wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych COSAC.

Leave a Reply