Wykładnia systemowa

Ponadto wykładnia systemowa obejmuje związki między ogólnym i szczegółowym prawem podatkowym, a także związki między ustrojowym, materialnym i formalnym prawem podatkowym. Jest to wykładnia, która odnosi się także do wewnętrznej systematyki danego aktu prawnego z dziedziny podatków i pozwala interpretować je we wzajemnym Read the rest of this entry »

Dwa podmioty w postępowaniu finansowym

Podzielamy tym samym poglądy niektórych teoretyków prawa, dla których roszczenie stanowi szczególny rodzaj uprawnienia, polegający na aktualnej możności żądania od innych osób konkretnego zachowania się.

W postępowaniu finansowym występują zawsze dwa podmioty: 1) prowadzący postępowanie, 2) adresat postępowania, którego ono dotyczy. Read the rest of this entry »

Administracja finansów

Podział na organy zarządzające finansami publicznymi i organy finansowe opiera się na kryterium funkcji spełnianej przez dany organ w ramach publicznej działalności finansowej. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie nie tylko ze względów systematyki administracji finansów publicznych, lecz głównie z powodu odrębnych problemów, jakie wiążą się z organizacją i funkcjonowaniem administracji finansów publicznych. Możliwe są rzecz jasna również zbieżności wyrażające się w tym, iż organ finansowy pełni niektóre funkcje zarządzania, natomiast organ zarządzania podejmuje także zadania właściwe dla organów finansowych. Dlatego też do organów finansowych i organów zarządzania odnosi się problem właściwych struktur organizacyjnych, metod działania, wielkości kadr i sposobu ich angażowania itd. Prowadzi to w sumie do pewnej odrębności problematyki administracji finansów publicznych (por. C. Kosikowski, Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1980, t. XXIV).

Geneza administracji finansów publicznych jest odległa w czasie. Natomiast ewolucja tego zagadnienia wskazuje jednoznacznie na ścisłą zależność między zakresem i rolą finansów publicznych a zakresem i rolą administracji finansów publicznych. W zależności od typu gospodarki rola finansów publicznych jest większa (w gospodarce rynkowej) lub mniejsza (w gospodarce sterowanej dyrektywnie przez państwo) zależność ta wyznacza również zakres i rolę administracji finansów publicznych. Aby dobrze zrozumieć, jaki jest stan organizacyjny administracji finansów publicznych w aktualnej sytuacji Polski trzeba uprzednio poznać różne formy organizacji administracji finansów publicznych, które miały miejsce w przeszłości (poza Polską i w Polsce), a także te, które występują aktualnie w rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej.

Historia dochodów budżetowych

Wstępnie można natomiast przyjąć, że teoretycznej możliwości kodyfikacji prawa o dochodach budżetowych nie należałoby wykluczać, zwłaszcza gdy idzie o skodyfikowanie tzw. części ogólnej oraz przepisów ustrojowych i formalnych.

Sięgając do historii dochodów budżetowych z łatwością dostrzegamy, że trwałą zdobyczą parlamentaryzmu na Read the rest of this entry »

Podstawa opodatkowania

Wyjątkowo dochody ustala się w sposób szacunkowy w oparciu o roczne normy szacunkowe dochodowości w specjalnej produkcji rolnej. Normy te określa Minister Finansów dla poszczególnych rodzajów upraw i hodowli (rozporządzenie Ministra Finansów z21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 124, poz. 553 z poźn. zm.). Dochodów tak ustalonych nie łączy się z dochodami uzyskiwanymi przez podatnika z innych źródeł, lecz opodatkowuje się je odrębnie.

Podstawę opodatkowania stanowi łączna kwwota dochodów uzyskanych w ciągu roku przez podatnika z różnych źródeł, przy czym dochody małżonków oraz dochody osób samotnie wychowujących dzieci i dochody tych dzieci mogą być opodatkowane łącznie. Nie podlegają łączeniu dochody z odsetek od pożyczek, dywidend i innych tytułów udziału w zyskach osób prawnych, a także dochody z

wynagrodzeń za udzielanie pomocy policji, organom ochrony państwa i kontroli skarbowej oraz dochody z nieujawnionych źródeł przychodów, z wygranych w grach i konkursach itd.

Z podstawy opodatkowania można odliczyć kwoty przekazane w formie darowizny na cele ściśle określone w ustawie (do 10% dochodu). W pewnych granicach można dokonać odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe (budowa domu, zakup gruntu pod budowę, kupno i remont mieszkania). Odliczeniu podlegają również wydatki związane z odpłatnym dokształcaniem się i doskonaleniem zawodowym oraz z rehabilitacją.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się według stawek podat-kowych, które nie są jednolite. Do wysokości 90.800.000 zł ma zastosowanie stawka 21%, pomniejszona o kwotę 1.212.000 zł. Jest to kwota wolna od podatku. Minimum to po obliczeniu wynosi 5.772.000 zł w skali roku (wynika to z nastę- pującygo wyliczenia: 5.772.000×21% -1.212.000 = 0 podatku). Po przekroczeniu pierwszego szczebla podstawy opodatkowania Read the rest of this entry »

Podatek dochodowy jest podatkiem typu dochodowego

Podatek dochodowy jest podatkiem typu dochodowego. Sięga więc nie po przychody, lecz po przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Ustalenie i obliczenie kosztów jest na ogół skomplikowane, a przede wszystkim kontrowersje wywołuje ich katalog. Z podatkowego punktu- widzenia można je podzielić na koszty potrącalne i koszty nie – potrącalne. Wśród pierwszych należy rozróżnić koszty konieczne i koszty Read the rest of this entry »

Podatek od wzbogacenia wojennego

Podatek od posiadania majątku może mieć charakter nominalny lub realny (rzeczywisty), zależnie od tego, czy dla zapłacenia podatku trzeba naruszyć substancję majątkową, czy też potrzeba taka nie zachodzi. Nominalny podatek jest wymierzonyod wartości posiadanego majątku, lecz dla zapłacenia podatku mająt-kowego nie zachodzi potrzeba naruszenia Read the rest of this entry »

Minister finansów

Podstawa opodatkowania jest różna w zależności od tego, czy chodzi o opodatkowanie obrotu wyrobami akcyzowymi przez producentów (podstawę stanowi wysokość obrotu), czy też idzie o opodatkowanie importu (podstawą jest wartość celna towaru zwiększona o należne cło), czy wreszcie podatek jest liczony według stawek ustalonych kwotowo dla określonych Read the rest of this entry »

Podatki obrotowe

O wysokości przychodów osiąganych w wyniku obrotu decyduje przede wszystkim cena towaru lub usługi. W gospodarce planowej ceny towarów i usług stosowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej były w zasadzie ustalane przez państwo lub według reguł ustalonych przez państwo, a wyjątkowo (po 1982 r.) były to tzw. ceny umowne. Podatkowi Read the rest of this entry »