Organy zarządzające finansami publicznymi

Administracja finansów publicznych jest więc fragmentem administracji publicznej. To zaś wyznacza jej miejsce w strukturze organów państwa i samorządu terytorialnego, przesądzając również o charakterze środków i form prawnych działania administracji finansów publicznych.

W ramach publicznej działalności finansowej można realizować dwa, różne zadania, a mianowicie: kierować działalnością finansową i wykonywać działalność finansową. Na tej podstawie w systemie administracji finansów publicznych trzeba wyróżnić dwie grupy podmiotów: organów zarządzających finansami publicznymi i organów wykonujących działalność finansową (organy finansowe i organy pełniące funkcje organów finansowych).

Organy zarządzające finansami publicznymi realizują funkcje kierownicze w procesie zarządzania finansami publicznymi jako całością lub ich poszczególnymi członami. Do funkcji tych należy: programowanie finansów publicznych, projektowanie i tworzenie prawa finansowego, planowanie finansowe, organizacja i kierowanie wykonawstwem planowych zadań finansowych, kontrola finansowa (patrz szerzej C. Kosikowski, Rola Ministra Finansów w systemie zarządzania finansami w państwach socjalistycznych, Łódź 1976, roz. I). W zależności od przyjętej w danym państwie koncepcji modelu zarządzania finansami publicznymi realizację tych funkcji powierza się różnym organom państwowym. Tworzą one pewne centrum strategii finansów publicznych. Problem polega jednak na przeprowadzeniu wyraźnego podziału kompetencji kierowniczych, tworzących funkcjonalnie jednolitą całość. Na tym tle wyłania się też zagadnienie specjalizacji w zarządzaniu finansami publicznymi oraz kwestia zasad i formy współpracy i koordynacji w zarządzaniu. Dotyczy to w szczególności takich organów, jak: minister finansów (skarbu), prezes centralnego banku państwa, minister współpracy gospodarczej z zagranicą, organów państwowej kontroli finansowej.

Organy finansowe wykonują zadania państwa lub samorządu terytorialnego związane z konkretyzacją indywidualnych uprawnień i obowiązków prawno-finan-sowych podmiotów biernych stosunków prawnofinansowych. Działają zatem jako podmioty czynne, wydając indywidualne akty finansowe (patrz rozdział 5.5). Organy finansowe są w znaczeniu prawnym organami państwowymi powołanymi (utworzonymi) wyłącznie dla realizacji zadań administracji finansów publicznych. Jako takie tworzą one resort finansów. Natomiast pewna grupa organów państwowych, nie związana stricte z administracjąą finansów publicznych, pełni funkcje organów finansowych, wykonując zadania z dziedziny finansów publicznych. Pod względem organizacyjnym są to organy usytuowane poza resortem finansów.

<

Leave a Reply