Opodatkowanie

Można przy tym ustawić barierę oznaczającą opodatkowanie przychodów osiąganych z czynności będących przedmiotem skutecznej prawnie umowy można jednak z bariery tej zrezygnować. Opodatkowaniu można poddać tzw. obrót należny (tj. niezależnie od faktycznej jego realizacji), jak i tzw. obrót rzeczywisty (tj. zrealizowany poprzez zapłatę). Opodatkowaniu można poddać obrót wewnątrz kraju, jak i obrót z zagranicą (eksport i import). Nie ma przeszkód, aby ze względów podyktowanych polityką gospodarczą traktować to opodatkowanie w sposób zróżnicowany.

Ponadto, wiele przemawia za tym, aby pewne kategorie towarów i usług były traktowane odrębnie od pozostałych. Dotyczy to zwłaszcza towarów objętych monopolem państwowym lub towarów mających charakter luksusowy (konsum-pcyjny). Podobne zastrzeżenie dotyczy niektórych specyficznych rodzajów zajęć, jak np. prowadzenie gier liczbowych i zakładów wzajemnych, prowadzenie pośred-nictwa w nabywaniu i zbywaniu walut obcych itp. Podatki przychodowe są wydajne finansowo, lecz jednocześnie trudne w obliczaniu i poborze. Dlatego też prawodawca niezmiennie poszukuje różnych sposobów uproszczenia wymiaru podatków i ich poboru. W tym celu posługuje się m.in. konstrukcjami ryczałtów podatkowych, stosowaniem opodatkowania w formie pobierania opłaty skarbowej od niektórych czynności cywilno-prawnych, posługiwaniem się kategorią przychodu szacunkowego itp. Prowadzi to do zróżni-cowania podatków przychodowych.

Leave a Reply