Nowe prawo budżetowe

One też są podmiotami praw i obowiązków w tym zakresie. Art 13, ust. 1 obowiązującego Prawa budżetowego stanowi wprost, że: „Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń tych osób wobec państwa”. Regułę tę należy interpretować rozszerzająco, iż chodzi zarówno o „zamieszczenie”, jak i nie zamieszczenie dochodów bądź wydatków.

4)Nowe prawo budżetowe wprowadziło od tej reguły jeden wyjątek, doty-czący subwencji ogólnych dla gmin. Otóż gminy mają prawo do zamieszczonych dla nich w budżecie państwa subwencji ogólnych, zaś państwo ma obowiązek przekazać je gminom. W ten sposób samorząd terytorialny jest w określonym zakresie podmiotem praw, wynikających z samych zapisów budżetowych.

5)Przyjmując poprzednio przedstawiony pogląd L. Kurowskiego i J. Hara-simowicza o zasadniczo różnym charakterze prawnym strony dochodowej i wydat-kowej budżetu państwa należy zauważyć, że zapisy po stronie dochodów rodzą także pewne szczególne obowiązki dla rządu i innych organów realizujących budżet. Obowiązki te polegają na zleceniu tym organom dążenia do osiągnięcia zapisanych wpływów budżetowych. Zabezpieczone są one nie tylko odpowiedzial-nością polityczną rządu, ale całym szeregiem innych instrumentów, np. z zakresu polityki personalnej, polityki premii i nagród itp.

Przeprowadzone rozważania o prawnym charakterze budżetu państwa mają odpowiednie zastosowanie do określenia prawnego charakteru budżetów samorządu terytorialnego.

Leave a Reply