NIP

Jeżeli zaś dojdzie do połączenia się zarejestrowanych już podatników, to urząd skarbowy nadaje nowemu podmiotowi nowy numer, a poprzednie numery identyfikacyjne unieważnia.

W odniesieniu do innych podatków rejestracja podatkowa ma najczęściej formę zgłoszenia obowiązku podatkowego. Inaczej jest jedynie w odniesieniu do podatku rolnego i podatku leśnego, które oblicza się na podstawie danych o gospodarstwie rolnym lub leśnym znajdujących się w posiadaniu urzędów gminnych.

W najbliższym czasie przewiduje się uchwalenie projektu ustawy o numerach identyfikacji podatkowej. Ma ona wprowadzić obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez wszystkich, na których ciąży obowiązek podatkowy, a także przez płatników. NIP ma być nadawany przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika i na jego wniosek. Złożenie wniosku ma mieć charakter jednokrotny i nastąpić nie później niż wraz ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Nadanie NIP następować będzie w drodze decyzji urzędu skarbowego. Podatnik będzie miał obowiązek posługiwania się NIP nie tylko przed organami skarbowymi, lecz także na żądanie banków i innych kontrahentów, płatnika i organów administracji rządowej i samorządowej. Organy skarbowe będą zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej danych o podmiotach podatkowych. Przewiduje się także, że dane z urzędów skarbowych gromadzone będą w centralnym rejestrze podatników znajdującym się w Ministerstwie Finansów.

Leave a Reply