Nie uiszczenie podatku w terminie

Obowiązek poboru przedpłat na poczet podatków oraz ich wysokość może wprowadzać Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Z formy tej korzystano w odniesieniu do niektórych płatności podatku obrotowego.

Nie uiszczenie podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej, to zaś z kolei pociąga za sobą dwie konsekwencje: 1) obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, 2) możliwość wszczęcia i prowadzenia przez organ podatkowy postępowania egzekucyjnego.

Odsetki za zwłokę płatne są bez wezwania organu podatkowego łącznie z zapłatą zaległości. Odsetki pobiera się od następnego dnia po upływie ustalonego w przepisach podatkowych terminu płatności podatku, do dnia zapłaty włącznie. Jeżeli organ podatkowy wydał decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia podania w tej sprawie. Jeżeli natomiast podanie w powyższej sprawie nie zostało uwzględnione, to odsetki od nie zapłaconej kwoty zaległości pobiera się licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności. Jeżeli płatność podatku została odroczona albo podatek został rozłożony na raty, a podatnik nie dotrzymał nowego terminu płatności (także raty), to od nie zapłaconej kwoty zaległości odsetki za zwłokę pobiera się licząc od dnia następnego po upływie terminu pierwotnie obowiązującego. W wypadku nie dotrzymania terminu zapłaty raty podatku, odsetki pobiera się nie od całej kwoty zobowiązania podatkowego, ale jedynie od kwoty nie zapłaconej raty i od wszystkich następnych rat aż do momentu ich zapłaty. NSA interpretuje ten przepis jednak łagodniej uznając, że nie można pobierać odsetek za zwłokę od płatności, których termin płatności jeszcze nie minął. Niezałatwienie podania o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia jej na raty w ciągu miesiąca sprawia, że odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia tego podania.

Leave a Reply