Minister finansów

Podstawa opodatkowania jest różna w zależności od tego, czy chodzi o opodatkowanie obrotu wyrobami akcyzowymi przez producentów (podstawę stanowi wysokość obrotu), czy też idzie o opodatkowanie importu (podstawą jest wartość celna towaru zwiększona o należne cło), czy wreszcie podatek jest liczony według stawek ustalonych kwotowo dla określonych wyrobów akcyzowych (podstawę stanowi wówczas ilość wyrobów akcyzowych, np. ilość litrów wina). Podstawa opodatkowania może być także ustalona jako cena sprzedaży wyrobu akcyzowego, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Dotyczy to opodatkowania innych podmiotów niż producenci i importerzy.

Stawki podatku akcyzowego określone są w ustawie jedynie jako stawki maksymalne dla poszczególnych wyrobów (art. 37 ust. 1). Sięgają one od 25 do 1900%. Przepisy pozostawiają Ministrowi Finansów prawo swobodnego kształtowania ich wysokości, bez możliwości przekroczenia ustawowego maksimum. Minister Finansów może również w drodze przepisów wykonawczych ustalać dla różnych wyrobów akcyzowych odmienne rodzaje stawek akcyzy (np. procentowe, kwotowe i różnicowe).

Minister Finansów został także upoważniony do obniżania akcyzy o kwotę akcyzy naliczonej przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych podatek akcyzowy zapłacony przez ich producenta lub eksportera podlega zwrotowi. Ponadto Minister Finansów jest upoważniony do zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych od podatku akcyzowego.

W 1993 roku wprowadzono obowiązek oznaczania niektórych wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (ustawa z dnia 2 grudnia 1993 roku o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy Dz¦ U. Nr 127, poz. 584). Wprowadzenie tzw. banderolowania ma zapobiec wprowadzaniu do obrotu towarów nie opodatkowanych lub nie oclonych. Ustalono specjalny reżim posługiwania się banderolami oraz przewidziano sankcje karne za czyny związane z naruszeniem obowiązków stosowania banderolowania. Sięgają one również kary pozbawienia wolności do lat 3 oraz kary grzywny (nawet do 50 mld złotych). Ustawa obowiązuje od 23 lutego 1994 roku.

Leave a Reply