Metody ustalania wymiaru podatku

Obecnie objęła ona także inne podatki, w tym podatki dochodowe, podatek od wzrostu wynagrodzeń oraz podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także podatek od gier. Obliczenie podlega oczywiście kontroli ze strony organu podatkowego i ewentualnej korekcie dokonywanej już w formie decyzji podatkowej.

Metoda polegająca na udziale płatników jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, niezależnie od rodzaju dochodów i statusu podatników. Znajduje ona w szczególności zastosowanie przy realizacji zobowiązań z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i opłat administracyjnych.

Czwarta metoda jest zastrzeżona dla wymiaru takich podatków, jak podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości. Ponadto jest ona stosowana wszędzie tam, gdzie zastosowanie innych metod realizacji zobowiązania podatkowego okazało sie nieskuteczne. Dodajmy także, że decyzje podatkowe wydawane są nie tylko dla ustalenia zobowiązania podatkowego, lecz także w innych sprawach dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz związanej z tym odpowiedzialności prawnej.

Biorąc pod uwagę metody ustalania wymiaru podatku (patrz, szerzej R. Mastalski, Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym. Wrocław 1973) można przyjąć, że polskie prawo podatkowe przewiduje dwa sposoby powstawania zobowiązań podatkowych, w zależności od tego, czy w ustalenie ich wysokości zaangażowany jest organ podatkowy, czy też zobowiązania takie powstają bez jego udziału.

– w drodze wydania i doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych),

– bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt. 1, a to:

– z mocy prawa, z chwilą zaistnienia warunków w ustawie przewidzianych,

– w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika, zobowiązanego jednocześnie do terminowej zapłaty tegoż podatku,

– w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez płatnika, zobo-wiązanego jednocześnie do jego pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego rachunku budżetu.

Leave a Reply