Kredyty budżetowe

Dochody na rzecz budżetu pobierane są nie w oparciu o kwoty w nim zaplanowane, lecz w oparciu o przepisy prawa materialnego, regulu-jące te dochody (np. ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast strona wydatków budżetu ma w pełni normatywny charakter, gdyż ustala prawa i obowiązki, związane z istotą kredytów budżetowych. Kredyty budżetowe są to bowiem górne limity wydatków, przyznane określonym jednostkom na konkretne cele. Zawierają więc one zakazy wydatkowania środków powyżej ustalonego limitu, nakazy realizacji i finansowania zadań, zgodnie z przeznaczeniem kredytów, uprawnienia do wydatkowania przyznanych środków itd. Należy podkreślić, że pojęcie kredytu budżetowego zniknęło z naszego usta-wodawstwa, wraz z uchwaleniem nowej ustawy – Prawo budżetowe w 1990 r. (zastąpiono je pojęciem wydatku budżetowego).

Oszczególnym charakterze prawnym budżetu świadczy dobitnie pogląd T. Dębo wskiej-Romanowskiej (Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 29), że „…publiczny plan finansowy z istoty swojej nie może być aktem normatywnym, od których to aktów odróżnia go indywidualny, a nie generalny charakter, konkretność, a nie abstrakcyjność zachowań będących przedmiotem jego postanowień, zakres czasowy obowiązywania, po którym jego moc wygasa. Nie oznacza to wszakże, iż budżet z teoretyczno-prawnego punktu widzenia odpowiada w pełni klasycznemu pojęciu indywidualnego aktu admini-stracyjnego”.

Leave a Reply