Konstrukcja prawna karty podatkowej

Opodatkowanie przychodów i dochodów w formie karty po-datkowej: Forma karty podatkowej pojawiła się wtedy, gdy w naszym systemie wystę-powały podatek obrotowy i podatek dochodowy. Obejmowała wówczas płatność obu tych podatków. Po zniesieniu podatku obrotowego i wprowadzeniu podatku od towarów i usług sytuacja uległa o tyle zmianie, że podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie zryczałtowanej zostali zwolnieni od podatku od towarów i usług. Oznacza to, że pod względem materialnym opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (patrz niżej) oznacza zarówno opodatkowanie przychodów, jak i dochodów. Nie mieści się przeto jednoznacznie ani w grupie opodatkowania przychodów ani w grupie opodatkowaia dochodów.

Konstrukcja prawna karty podatkowej została opisana w przepisach rozpo-rządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 124, poz. 551, zm. 1992r. Nr 99, poz. 495, 1993 r. Nr 28, poz¦ 132 i Nr 131, poz. 623). Możliwość opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej mają podatnicy prowadzący działalność w zakresie wytwórczości i usług określonych w tabeli, handlu spożywczego, obwoźnego i obnośnego handlu artykułami przemysłowymi, gastronomii i sprzedaży posiłków domowych, usług transportowych, usług rozrywkowych, wolnych zawodów służby zdrowia. Możliwość ta dotyczy jednak tylko tych podatników, którzy złożyli wniosek o zastosowaie opodatkowania w tej formie, zgłaszając prowadzenie działalności w zakresie wyżej wymienionym oraz przy prowadzeniu działalności nie korzystali z usług osób nie zatrudnionych u siebie (do 5 osób, a na terenach objętych bezrobociem do 8 osób) lub z usług innych zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych. Ponadto wymaga się, aby podatnik nie prowadził innej działalności, nie korzystał z możliwości

Leave a Reply