Kończenie postępowania finansowego

W konsekwencji niesłuszne są poglądy utożsamiające postępowanie finansowe z postępowaniem administracyjnym {patrz szerzej C. Kosikowski, Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw z dziedziny finansów, /w:/ Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1983).

Postępowanie finansowe kończy się wydaniem decyzji.Na gruncie nauki prawa finansowego niemalże powszechnie głoszony jest pogląd, iż do wywołania indywidualnych skutków prawnych o charakterze finansowym niezbędne jest wydanie indywidualnego aktu finansowego. Pojęciem tym obejmuje się indywidualne akty administracyjne podkreślając, iż akt finansowy różni się od aktu administracyjnego głównie przedmiotem, a nie formą prawną (M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 28). Inni dodawali, że akty finansowe stanowiące szczególny rodzaj aktów administracyjnych podlegają ogólnym zasadom określonym przez prawo administracyjne dotyczącym ich wydawania, mocy prawnej, formy, oceny wadliwości itp. Zasady te stosuje jednak ty lico wówczas, gdy prawo finansowe nie określa zasad odmiennych (M. Weralski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1978, s.

124). Niekiedy poszukuje się cech specyficznych aktów finansowych (por. T. Dębowska-Romanowska, Indywidualne akty finansowe, /w:/ System instytucji pra- wno-finansowych PRL, 1.1, Wrocław 1982, s. 103 i nast.). Nie zmienia to faktu, iż formy indywidualnych aktów finansowych są różne (np. decyzja podatkowa, dowód odprawy celnej, indywidualne zezwolenie dewizowe, umowa o kredyt bankowy, obligacja pożyczki publicznej, książeczka oszczędnościowa itd.).

Leave a Reply