Komitet Regionów

Jeśli prewencyjna procedura wnoszenia opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości nie przyniosła skutku, można wnieść do ETS skargę przeciwko uchwalonemu aktowi prawodawczemu o stwierdzenie nieważności, zgodnie z art. 263 TFUE. Czynną legitymację mają w tym zakresie państwa członkowskie, które – stosownie do wewnętrznej regulacji – mogą to zrobić również w imieniu swych parlamentów lub jednej izby tych parlamentów.

Także Komitet Regionów ma otrzymać możliwość wnoszenia skargi o stwierdzenie nieważności z powodu naruszenia zasady pomocniczości przeciwko aktom prawodawczym, do których przyjęcia TFUE wymaga jego konsultacji.

Ustalenia zawarte w art. 8 Protokołu, stanowią nowość tylko w odniesieniu do Komitetu Regionów. Dało to jednak zachętę do tego, by w niektórych państwach członkowskich, takich jak Niemcy, stworzyć pewnego rodzaju automatyzm wnoszenia skarg, I tak, w Niemczech ustawa zasadnicza ma zostać znowelizowana w następujący sposób: art. 23 ust. 1 ustawy, zezwalający na przekazywanie UE praw zwierzchnich, ma być uzupełniony o ust. la, przewidujący możliwość wniesienia skargi do ETS z powodu naruszenia zasady pomocniczości. Bundestag będzie zmuszony do jej zgłoszenia, jeśli zażąda tego jedna czwarta jego członków. Bundestag może upoważnić swą komisję ds. europejskich do wykonywania także tych praw w imieniu plenum2.

Leave a Reply