Klasyfikacja wydatków budżetowych

W nauce krajów zachodnich klasyfikacje wydatków budżetowych są o wiele bardziej rozbudowane, a niektóre kategorie, chociaż podobne terminologicznie, zawierają zupełnie inne treści. I tak przykładowo można podać, iż podział na wydatki administracyjne i redystrybucyjne dokonywany jest tam w celu odróż-nienia wydatków, którym nie towarzyszy istnienie świadczenia wzajemnego (np. emerytury, zasiłku itp.) oraz wydatków, które są dokonywane w zamian za takie świadczenia (np. wypłata pensji nauczycielowi).

W związku z budową w naszym kraju podstaw gospodarki rynkowej należy zwrócić także uwagę na inne klasyfikacje wydatków budżetowych, u nas dotychczas zapoznawane, a występujące w krajach zachodnich. Należy do nich podział na wydatki neutralne i aktywne. Pierwsze, to głównie wydatki na administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronę narodową itp., czyli wydatki, które z założenia mają być niezbędne i obojętne dla wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Drugi rodzaj wydatków służy natomiast korektom podziału dochodu naro-dowego, w celu powiększenia jego sprawiedliwości oraz pobudzania rozwoju gospodarczego.

Ważną rolę w krajach zachodnich zdają się spełniać także tzw. klasyfikacje finansowe wydatków publicznych. W tych ramach wyróżnia się: obciążenia definitywne czyli wydatki, obciążenia czasowe Skarbu Państwa oraz obciążenia czasowe, głównie gwarancje. Ze względu na odmienność pojmowania w naszych warunkach wielu podstawowych instytucji występujących na Zachodzie (np. Skarb Państwa i jego operacje), wyjaśnienie przytoczonej klasyfikacji nie jest w tym miejscu możliwe. Zainteresowanych odsyłamy do pracy P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990, s. 65-79.

Leave a Reply