Klasyfikacja prawa socjalistycznego

Obydwie koncepcje miały swych zwolenników wśród przedstawicieli nauki prawa finansowego. Podkreślali oni, iż przyczyną trudności w wyznaczeniu ostrych granic prawa finansowego jest złożoność i dynamiczny rozwój stosunków społeczno-ekonomicznych będących przedmiotem regulacji prawa finansowego. Prawo finansowe ulega znacznej ekonomizacji i publicyzacji. Sprawiało to, że system prawa socjalistycznego nie dał się podzielić ostrymi liniami na poszczególne gałęzie. Powstało więc wiele tzw. regionów granicznych między poszczególnymi dziedzinami prawa.

Nasz pogląd na prezentowane zagadnienia streszcza się następująco. Trzeba przede wszystkim przypomnieć, że w procesie klasyfikacji prawa socjalistycznego wyłoniły się dwa nurty. Jeden wiązał się z emancypacją wielu działów prawa, które w nowych warunków społeczno-ekonomicznych i ustrojowych wymagały innego spojrzenia i regulacji prawnej (np. prawo gospodarcze, prawo rolne). Drugi natomiast polegał na przeprowadzeniu wewnętrznej systematyzacji tradycyjnych gałęzi prawa, które po wydzieleniu się z nich kompleksowych działów prawa objęły mniejsze obszary regulacji stosunków społecznych (np. prawo cywilne, prawo administracyjne). Trudno jest przy tym jednoznacznie określić, który nurt dotyczył ukształtowania się socjalistycznego prawa finansowego.

W naszym przekonaniu socjalistyczne prawo finansowe powstało jako wynik przekształceń prawa skarbowego. Stało się jednak szerszym niż prawo skarbowe, ponieważ uległ rozszerzeniu zakres finansów socjalistycznych. Wyrazem tych przemian była również wewnętrzna struktura prawa finansowego, która obejmowała regulacje prawne dotyczące różnych sfer publicznej działalności finansowej.

Leave a Reply