Jak prowadzić akta osbowe

Kiedy zatrudniamy jakiegoś pracownika, to wtedy na danego pracodawcę spada obowiązek założenia mu tak zwanych akt osobowych. Dotyczy to tak samo osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i osób pracujących na podstawie mianowania, wyboru czy powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Każdy pracownik posiadający swoje własne akta osobowe, powinien mieć oddzielną teczkę takich akt osobowych. W teczce tej powinny być przechowywane odpisy lub kopie składanych przez pracownika różnych dokumentów. Akta osobowe powinny być przechowywane przez 50 lat od zakończenia zatrudnienia przez pracownika, oraz powinny składać się z trzech wyraźnie oddzielonych części A, B oraz C. Dokumenty gromadzone w poszczególnych częściach powinny być ułożone w porządku alfabetycznym oraz powinny być ponumerowane. Każda z części akt osobowych powinna zawierać spis treści, i w razie ponownego zatrudnienia pracownika można w poprzedniej teczce akt osobowych zgromadzić nową dokumentację związaną z ponownym zatrudnieniem.

Leave a Reply