Informowanie parlamentów krajowych

Art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej to podstawowa norma prawa pierwotnego dotycząca pozycji parlamentów krajowych w ich relacjach z UE. Parlamenty krajowe słusznie określa się mianem „aktorów”, którzy przyczyniają się do „prawidłowego funkcjonowania Unii”. Prawidłowe funkcjonowanie ma tu oznaczać prawidłowe i efektywne działanie instytucji, pozwalające na wykonywanie przydzielonych im zadań.

Warunkiem tej aktywnej roli parlamentów w UE jest (1) obszerna, (2) niezwłoczna i (3) bezpośrednia informacja. Prawo do informacji skupia się na projektach aktów ustawodawczych, ponieważ są one najważniejszymi instrumentami politycznymi.

– a) Zgodnie z protokołem o roli parlamentów krajowych w UE informacja musi być obszerna. Oznacza to, że parlamentom przekazuje się wszystkie istotne dokumenty Komisji, mającej zasadniczo prawo inicjatywy w zakresie aktów prawnych. Są to, po pierwsze – dokumenty strategiczne, formułujące polityczne koncepcje kształtowania rzeczywistości {zielone i białe księgi, „strategie polityczne”, komunikaty ogólne), ponadto konkretne już plany prac legislacyjnych, roczny program prac legislacyjnych i – na zasadzie normy ogólnej – wszystkie pozostałe dokumenty służące opracowaniu programów prac legislacyjnych (art. 1 Protokołu).

Po drugie – parlamentom należy przekazywać także konkretne dokumenty, projekty aktów prawodawczych: najważniejszą kategorią są projekty aktów prawodawczych Komisji (art. 289 ust. 1 w powiązaniu z art. 294 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE), uwzględniono jednak także inicjatywy grupy państw członkowskich (art. 289 ust. 4 w powiązaniu z art. 294 ust. 15 AEU), inicjatywy Parlamentu Europejskiego (art. 289 ust. 4 TFUE), wnioski Trybunału Sprawiedliwości (art. 289 ust. 4 w powiązaniu z art. 294 ust. 15 TFUE), zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i wnioski Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w obu wypadkach art. 289 w powiązaniu z art. 294 ust. 15 TFUE). Trzecia kategoria informacji obejmuje porządki obrad posiedzeń Rady, protokoły tych obrad i ich wyniki.

Leave a Reply