Informowanie parlamentów krajowych część 2

Szczególny przypadek stanowi obowiązek informowania zgodnie z art. 6 Protokołu: jeżeli Rada Europejska wystąpi z inicjatywą zezwolenia Radzie (w ramach uproszczonej procedury zmiany traktatu) na przejście od jednomyślności (określonej w Traktacie o funkcjonowaniu UE lub w rozdziale V Traktatu o UE) do większości kwalifikowanej, inicjatywa ta musi zostać w tych ramach zakomunikowana parlamentom krajowym co najmniej sześć miesięcy przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Także sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego należy zgodnie z art. 7 Protokołu do Traktatu o Unii Europejskiej przekazywać PE, Radzie i parlamentom krajowym.

– b) Informowanie musi odbywać się szybko (niezwłocznie). Protokół określa to szczegółowo. Zielone i białe księgi przekazuje się parlamentom krajowym bezpośrednio wraz z ich publikacją. Programy prac legislacyjnych i dokumenty służące opracowaniu programów prac legislacyjnych i strategii politycznych Komisja przesyła parlamentom już w tym momencie, w którym te programy i dokumenty otrzymuje Rada i PE (art. 1 Protokołu). To samo dotyczy również przekazywania projektów aktów prawodawczych Komisji (art. 2 Protokołu). Swoje projekty PE przekazuje parlamentom krajowym bezpośrednio, czyli natychmiast po opracowaniu i oficjalnym podaniu do wiadomości. Pozostałe projekty (grup państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego) Rada przekazuje parlamentom krajowym. Musi to nastąpić natychmiast po oficjalnym ogłoszeniu i przekazaniu tych dokumentów Radzie, mimo że nie jest to wyraźnie określone w Protokole. Wynika to z ogólnego znaczenia przepisów Protokołu o informowaniu parlamentów, które ma się odbywać zasadniczo w jak najkrótszym czasie.

Leave a Reply