Historia podatków

Przyniósł on wreszcie wiele kło-potliwych sytuacji organom podatkowym, które w licznych wypadkach zmuszone były do dokonywania zwrotów nadpłat, powstałych po zastosowaniu odliczeń kosztów i potrąceń różnego rodzaju ulg podatkowych. Można też oceniać, iż podatek ten nie okazał się trafiony z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i zdolności płatniczej różnych grup społecznych.

Uproszczone formy podatków przychodowych i dochodowych od osób fizycznych

Historia podatków od dawna zna praktyki poboru podatków w formie uproszczonej. Koszty wymiaru i poboru podatków, jak i pewne względy stymulacyjne sprawiają, że dokonywanie wymiaru i kontroli opodatkowania niektórych rodzajów przychodów i dochodów w odniesieniu do pewnych kategorii osób według tradycyjnych metod postępowania nie jest celowe. Dlatego też praktyka podatkowa, korzystając z możliwości prawnych jakie stwarzają przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, sięga do opodatkowania przychodów i dochodów w sposób uproszczony. Polega on najczęściej na ustalaniu w aktach prawnych wysokości podatku lub podatków, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów oraz osiągniętego dochodu. Wysokość podatku oznacza się w odniesieniu do pewnego rodzaju działalności wykonywanej przez daną grupę osób fizycznych. Ten sposób opodatkowania otrzymuje różne nazwy, np. karty podatkowej, ryczałtu podatkowego. Nie są one rodzajami podatków, ani też nie tworzą żadnego systemu podatkowego. Ich byt jest związany wyłącznie ze sposobem opodatkowania niektórych przychodów i dochodów pewnej kategorii osób fizycznych. Niepotrzebnie normuje się to zjawisko w trzech grupach przepisów.

Leave a Reply