Historia dochodów budżetowych

Wstępnie można natomiast przyjąć, że teoretycznej możliwości kodyfikacji prawa o dochodach budżetowych nie należałoby wykluczać, zwłaszcza gdy idzie o skodyfikowanie tzw. części ogólnej oraz przepisów ustrojowych i formalnych.

Sięgając do historii dochodów budżetowych z łatwością dostrzegamy, że trwałą zdobyczą parlamentaryzmu na świecie było przyjęcie w konstytucjach państwowych postanowienia, iż bez zgody parlamentu nie można wprowadzać żadnych podatków i obciążeń finansowych. Z czasem konstytucje niektórych państw przyjęły wręcz zasadę, że stanowienie o dochodach budżetowych wymaga ustawy, czyli aktu parlamentu (patrz C. Kosikowski, Zagadnienia finansów w konstytucjach państw kapitalistycznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1975,-1. XIV). Nieco inaczej zagadnienie to potraktowano w krajach socjalistycznych, gdzie przyjęto węższą zasadę, odnosząc wymóg ustawy do stanowienia podatków od ludności, natomiast dopuszczając wprowadzanie obciążeń finansowych innych podmiotów na podstawie aktów normatywnych rządu (patrz szerzej S. Chudzyński, C. Kosikowski, Podstawy prawne dochodów budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, „Finanse” 1974, nr 5).

Konstytucja PRL z 1952 r., a następnie jej modyfikacje po 1989 r. nie przyniosły niestety rozwiązania w postaci konstytucyjnej zasady wymogu ustawy dla stanowienia podatków i innych dochodów budżetowych. Jedynie ustawa z 19

grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr27,poz. 111 zpóźn. zm.) postanowiła w art. 2 ust. 2, że obowiązek podatkowy określają ustawy.

Leave a Reply