Ewolucja roli finansów publicznych w ostatnich latach w Polsce

Przy pomocy takich instrumentów i rozwiązań, jak dochody i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy, stopa dyskontowa, kurs waluty, skala podatkowa itp. państwo wpływa w o wiele większym zakresie niż w minionej epoce na procesy gospodarcze i sytuację społeczną. Konieczność poprawy efektywności działania wszelkich podmiotów w nowych warunkach pociągnęła za sobą powszechne stosowanie podstawowych mierników finansowych (głównie zysku), zaś rozwiązywanie nowych problemów społecznych i gospodarczych (np. bezrobocie, recesja, restrukturyzacja) zwiększa rolę instrumentów finansowych w życiu społecznym i gospodarczym.

Ewolucja roli finansów publicznych w ostatnich latach w Polsce podlega takim samym regułom i mechanizmom, jak wdrażanie gospodarki rynkowej. Tak samo będzie w przyszłości. W tym zakresie zaś, poza słuszną – zdaniem autorów – koncepcją wdrażania społecznej gospodarki rynkowej, „formułowane są… poglądy o konieczności wprowadzenia wolnej gospodarki rynkowej, w której państwo odgrywać będzie rolę zupełnie marginesową. Wychodzi się z założenia, że mechanizmy rynkowe mają właściwości samoregulujące, a interwencja państwowa jest zjawiskiem szkodliwym. Jest to nie tylko pomieszanie pojęć, lecz także przejaw niewiedzy o cechach współczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w wydaniu europejskim”. (?4.Komar, Koncepcja reformy polskiego systemu podatkowego. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, z. 3, s. 37).

Zgadzając się z powyższym poglądem należy podkreślić, że marginesowa rola państwa w gospodarce rynkowej, to także marginesowe znaczenie finansów publicznych i odpowiednio – czym większa jest rola państwa w tej gospodarce, tym większe znaczenie przypada finansom publicznym.

Leave a Reply